Język:

images_289

MISJA I WIZJA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 18 W LEGNICY:

 

Całe nasze grono pedagogiczne i wszyscy pozostali pracownicy starają się aby nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną uśmiechnięci, zadowoleni i szczęśliwi oraz gotowi do podjęcia nowych obowiązków na kolejnym etapie edukacji.

Ramowy rozkład dnia jest odpowiednio dostosowany do potrzeb naszych

„ milusińskich” i zgodny  z obowiązującą podstawą programową. Zagospodarowanie czasu dzieci uczęszczających do naszej placówki  przewiduje następujące rodzaje aktywności:

 

 • jedną piątą czasu zajmują  różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranych programów wychowania przedszkolnego,
 • co najmniej jedną piątą czasu spędzają dzieci na świeżym powietrzu,
 • co najmniej jedną piątą czasu przedszkolaki wykorzystują na swobodną zabawę,
 • dwie piąte czasu nauczycielki zagospodarowują dzieciom w ramach czynności organizacyjnych, samoobsługowych, opiekuńczych i innych.

 

 

                                              MISJA

 

 • zapewniamy dzieciom opiekę, edukację i zabawę w bezpiecznych warunkach, w atmosferze szacunku, tolerancji, przyjaźni i zrozumienia,
 • diagnozujemy, kształtujemy i rozwijamy predyspozycje, umiejętności

     i uzdolnienia dzieci,

 • prowadzimy zajęcia korekcyjno- kompensacyjne mające na celu wspieranie działalności edukacyjnej wychowanków,
 • promujemy zdrowy tryb życia: zdrową żywność, ruch na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki,
 • wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na takich wartościach jak:  dobro, tolerancja, szacunek, przyjaźń,
 • przestrzegamy praw dziecka,
 • wprowadzamy dzieci w świat kultury i sztuki poprzez poznawanie różnorodnych form ekspresji artystycznej,
 • kształtujemy poczucie przynależności regionalnej i narodowej,
 • angażujemy rodziców do czynnej współpracy,
 • promujemy działalność przedszkola w środowisku,
 • przygotowujemy wychowanków do podjęcia nauki w szkole.

                                           

                                         WIZJA

 

 

 • przedszkole zapewnia opiekę i prawidłowy rozwój w bezpiecznych warunkach i przyjaznym środowisku,
 • wszyscy wychowankowie mają równe szanse edukacyjne,
 • przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków  z uwzględnieniem spontanicznej aktywności w sferze poznawczej, emocjonalnej i fizycznej,
 • każdy wychowanek okazuje przywiązanie do rodziny, regionu i państwa,
 • przedszkole promuje uzdolnienia i talenty, ma dobrą opinię                      w środowisku,
 • wszyscy dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną,
 • stosowane są aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola,
 • rodzice wychowanków są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • przedszkole w swoich działaniach uwzględnia  potrzeby środowiska,
 • nasi wychowankowie są otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechuje ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata,
 • wszyscy wychowankowie są wyposażeni w wiedzę, umiejętności  i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom w szkole i dorosłym życiu.

 

 

 

 

 

 

 

struktura_941

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW