Język:

bez_stres_369

 

„Podarujmy dzieciom uśmiech, radość i zdrowie” 

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR18

                     W LEGNICY  NA LATA   2012-2017

 

 

 

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

 

 Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 ( Dz.U. Nr 168, poz.1324), Statutu Miejskiego  Przedszkola Nr18 w Legnicy.

 

 

II. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

 

Koncepcja została opracowana przez zespół nauczycieli Miejskiego Przedszkola Nr18

w Legnicy w składzie: dyrektor: mgr Alicja Olewińska- Woronowicz, nauczyciel:

mgr Marta Haber, nauczyciel: mgr Beata Maleszka, nauczyciel: Danuta Karpowicz, nauczyciel: mgr Dorota Rodak, nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska, nauczyciel:

mgr Jolanta Kaniewska, nauczyciel: mgr Agnieszka Śnitko- Tracz, nauczyciel:

mgr Joanna Zapadko, nauczyciel: mgr Iwona Grygorcewicz, nauczyciel: Dorota Kwaśniak.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego, samoocena dokonana w oparciu o sprawozdanie z realizacji pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 

 

CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE: 


1.ZAPEWNIAMY BEZPIECZNY I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ KAŻDEMU

  WYCHOWANKOWI.

 

a).Promujemy zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrody.

b).  Poznajemy teoretycznie zagrożenia i niebezpieczeństwa na drodze, w kontaktach

z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym.

c). Nabywamy  umiejętności udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania się w czasie wypadku.

d).Kierujemy  się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.

e). Stwarzamy dziecku właściwą atmosferę wychowawczą opartą na życzliwości, rozumieniu i  właściwej akceptacji.

f).Nabywamy wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

g). Jesteśmy aktywni, chętnie uczestniczymy w zajęciach a nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania, wyzwalają w nas aktywność poznawczą.

 

 

2. STWARZAMY MOŻLIWOŚĆ PRZEBYWANIA W GRUPIE ZRÓŻNICOWANEJ WIEKOWO, KTÓRA  SWOJĄ STRUKTURA PRZYPOMINA RODZEŃSTWO

W RODZINIE WIELODZIETNEJ.

 

a). Stwarzamy  naturalne warunki do rozwoju społecznego i umysłowego dzieci.

b). Doświadczamy  różnorodnych kontaktów społecznych.

c). Uczymy  się od starszych kolegów i wiemy, że zawsze możemy liczyć na ich pomoc.

d). Zachęcamy  dzieci do wyrażania naturalnego pragnienia bycia szczęśliwym

 i wyrozumiałym.

e). Uczymy wychowanków  otwartości na korzystanie z pomocy innych.

f). Eliminujemy  zachowania rywalizacyjne.

g). Stwarzamy warunki  do współpracy oraz gotowości niesienia pomocy innym, akceptacji i tolerancji.

 

3. KSZTAŁTUJEMY POCZUCIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ PRZYGOTOWUJĄC DZIECKO DO BYCIA PEŁNOPRAWNYM

I ŚWIADOMYM OBYWATELEM.

 

a). Poznajemy  swoje miasto, region i kraj.

b). Przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji.

c). Szanujemy inne tradycje i religie.

d). Uczymy się odróżniać dobro od zła.

e). Kształtujemy poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

f). Przygotowujemy dzieci do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz do niezależnego myślenia.

 

 

 4. PROMUJEMY ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA.

 

a).Wdrażamy zasady higieny i zdrowego odżywiania.

b). Potrafimy radzić sobie ze stresem.

c). Wiemy co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

d). Spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu.

e). Bierzemy czynny udział w zabawach i rozgrywkach sportowych.

f). Chętnie uczestniczymy w spacerach i wycieczkach.

g). Uczymy się szukania pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

 

5. ANGAŻUJEMY RODZICÓW DO DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSZKOLA-

    RODZICE CZUJĄ SIĘ WSPÓŁGOSPODARZAMI.

 

a). Pozyskujemy i wykorzystujemy opinie rodziców na temat swojej pracy.

b). Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne 

     uroczystości.

c). Zapewniamy rodzicom pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

d). Okazujemy rodzicom pomoc w działaniach wychowawczych wobec dzieci

 i   otrzymujemy pomoc od rodziców w działaniach podejmowanych przez nauczycieli.

e). zachęcamy rodziców do podejmowania działań na rzecz przedszkola.

f). Tworzymy pozytywne kontakty z całą rodziną dziecka.

 

 

6. ZAPEWNIAMY  DZIECIOM WARUNKI  DO ŁĄCZENIA RÓŻNORODNYCH  FORM   EKSPRESJI  POPRZEZ ROZWIJANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH.

 

 

a). Stwarzamy dzieciom  warunki do wielowarstwowego poznawania rzeczywistości.

b).Kształtujemy twórczą postawę wychowanków.

c). Rozwijamy zainteresowania i zdolności dziecka poprzez różnorodne formy ekspresji

     słownej, ruchowej, muzycznej  i plastycznej.

d). Stwarzamy warunki do wyrażania siebie, swoich przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie.

e). Uwrażliwiamy na piękno otaczającego świata, wzbudzamy przeżycia estetyczne.

f). Tworzymy swobodną, akceptującą atmosferę sprzyjającą odkrywaniu przez dzieci własnych możliwości twórczych.

 

 

 7. PROMUJEMY OSIAGNIĘCIA NASZYCH WYCHOWANKÓW POPRZEZ

    WSPÓŁPRACĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

 

a). Bierzemy udział w organizowanych na terenie miasta imprezach kulturalnych

 i  konkursach.

b). Podtrzymujemy tradycję organizowania imprez o charakterze otwartym ( Festyny).

c). Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami lokalnymi.

d). Prowadzimy  stronę internetową, na której prezentujemy swoje działania.

e). Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach i przedsięwzięciach.

 

                                       

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW