Język:

skarby_375

 

Zadania przedszkola

 • Opieka, wychowanie i nauczanie w atmosferze tolerancji i poczucia bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej- doprowadzenie do osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej.
 • Stworzenie warunków do rozwoju osobowości, aktywności twórczej i krytycznego myślenia każdego dziecka.
 • Rozwijanie u dzieci samodzielności i poczucia odpowiedzialności.
 • Organizowanie procesu edukacyjnego tak, aby wszystkie dzieci opanowały przynajmniej podstawy programowe.
 • Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach dziecka jego rodzicom.
 • Przygotowanie dzieci do pokonywania stresu, trudności i podejmowania współzawodnictwa w życiu.
 • Proponowanie dzieciom form aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w przedszkolu.
 • Kształcenie umiejętności społecznych, poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.
 • Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez: indywidualną pracę nauczyciela z dzieckiem, kontakt z rodziną.
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, oraz nauczanie religii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cele przedszkola

 • Kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i życia.
 • Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego potencjału i możliwości rozwojowych.
 • Doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole.
 • Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu.
Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW